Era a lu cozzu a la Lustria

appustatu Sutta La Carrubba.

 

La cani, cudiànnu, naschiàva.

- Cerca Baiona, ddrocu. HEIA!
Cu lu suli iucava l'ùmmira,

La vaddrunata Paria dòrmiri.

- Bau ... bau! - - Unn'è, unn'è? --

Pam pam .... - Pìglialu, beddra .-